COL P K SHARMA

COL P K SHARMA

PRINCIPAL

M.Sc (Chemistry),Ph.D,B.Ed

WG CDR Sangita Paul Raj

WG CDR Sangita Paul Raj

VICE-PRINCIPAL

M.Sc(Psychology)

WG CDR VIJIT JUYAL

WG CDR VIJIT JUYAL

ADMINISTRATIVE OFFICER

BA(NDA)