COL P K SHARMA

COL P K SHARMA

PRINCIPAL

M.Sc (Chemistry),Ph.D,B.Ed

Lt Cdr Pranit Himanshu Rana

Lt Cdr Pranit Himanshu Rana

VICE-PRINCIPAL

BE(Aeronatical), M Tech(Thermal Sc),AMAeSI

LT COL  PRAMOD PATIL

LT COL PRAMOD PATIL

ADMINISTRATIVE OFFICER

B.Sc(Chemistry)