Mr. Jayanta Roy

Mr. Jayanta Roy

SENIOR MASTER
Mr. A Roy

Mr. A Roy

MSc, B Ed

9475659174

Mr.S. N. Mishra

Mr.S. N. Mishra

MSc, B Ed

9434874993

Mr. Amitava Das Gupta

Mr. Amitava Das Gupta

MSc,MA(Ed) MBA B Ed

9804387948

Mr. P. Ghorai

Mr. P. Ghorai

MSc, B Ed

9434300978

Mr. Sudipta Singha

Mr. Sudipta Singha

M.A,B.Ed,ELT

8670931046

Mr. S.B. Gangopadhyay

Mr. S.B. Gangopadhyay

MA, B Ed

9475603996

Mr. M.K. Dubey

Mr. M.K. Dubey

BA, B Ed

9547840502

Mrs. M. Choubey

Mrs. M. Choubey

MA, B Ed

9832238625

Mrs. T. L. Shiny

Mrs. T. L. Shiny

MA, B Ed

9635014767

Mr. Amit Kumar Vidyarthy

Mr. Amit Kumar Vidyarthy

MA,M Lib & Inf.Sc Dip in French

9609606677

Mr.Sudipto Ray

Mr.Sudipto Ray

MSc, B Ed

9475972859

Mr. Meelan Chamling

Mr. Meelan Chamling

BA(Hons in Geo),MA(Geo),B.Ed

9474688419

Mr. Amrendu Kr. Dutta

Mr. Amrendu Kr. Dutta

BSc, B Ed,M.A(Ed)

9932901078

Mr. Sounak Goswami

Mr. Sounak Goswami

MA(Beng),MA(Sans) MA(Edu),BEd

9679981825

Mr. Samiran Biswas

Mr. Samiran Biswas

BA, B Ed

8967300596

Mr. Pankaj Kumar

Mr. Pankaj Kumar

MA, M Ed

9749009309

Mr. M M Rahaman

Mr. M M Rahaman

MA, B Ed

9232477392

Mr. G N Venkat Satyanarayana

Mr. G N Venkat Satyanarayana

B.Tech(Computer Science)

8106006710

Mr. Sumit Kumar Ghosh

Mr. Sumit Kumar Ghosh

MSc, B Ed

9749097231

Mr. Anjani Kumar Pandey

Mr. Anjani Kumar Pandey

MSc, B Ed

7384468587

Mr.Pankaj Kumar Rout

Mr.Pankaj Kumar Rout

MSc(Zoology),B Ed,CTET

9482153011

Mr. Rakesh Sharma

Mr. Rakesh Sharma

B.Sc(Physics), B Ed,CTET

8882298713

Ms. Swati Singh

Ms. Swati Singh

MA(Geo),B.Ed,CTET

8902788089

Mr. Prodyut Ghosh

Mr. Prodyut Ghosh

BA,B.V.A

9475322644

Mr. Rahul Thakur

Mr. Rahul Thakur

M.sc(Zoology)

9830079266

Mr.Sudip Kr. Mahato

Mr.Sudip Kr. Mahato

MSc, Microbiology

8116033949

Mr. Suraj Keshri

Mr. Suraj Keshri

BA,M.F.A

9046920135

Mr.Shambhu Prasad

Mr.Shambhu Prasad

H Sc

8759647161